Dzień Budowlanych 2016

Centralne uroczystości Dnia Budowlanych 2016 odbyły się 30 września w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz wielu innych instytucji polskiego sektora budowlanego, w tym Stowarzyszenie MIWO.  Dopisali przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Byli obecni m. in.: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Adam Kwiatkowski – Szef Gabinetu Prezydenta RP.
Czytaj więcej →

Firmy MIWO to inwestycje i miejsca pracy

Firmy zrzeszone w stowarzyszeniu MIWO zatrudniają w Polsce bezpośrednio 2,5 tysiąca pracowników, ale także współpracują z wieloma firmami podwykonawczymi i w ten sposób tworzą kilka tysięcy dodatkowych miejsc pracy. Posiadają 5 fabryk produkujących 8 milionów metrów sześciennych wełny mineralnej rocznie. W ciągu kilkunastu lat firmy MIWO zainwestowały w Polsce ponad 3 miliardy złotych, tworząc nowoczesne zakłady, proekologiczne linie produkcyjne i technologie oraz miejsca pracy, szczególnie na terenach, gdzie jest trudno o zatrudnienie.
Czytaj więcej →

Dlaczego w podłogach pływających najlepsza jest wełna mineralna?

Prawo Budowlane w art. 5 stanowi, że obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań. Dotyczy to również ochrony przed hałasem.
Czytaj więcej →

MIWO częścią Inicjatywy Efektywna Polska

Stowarzyszenie MIWO przystąpiło do Inicjatywy Efektywna Polska, powołanej przez Instytut Ekonomii Środowiska i koncentrującej się na zwiększeniu efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych i poprawie jakości powietrza. Do udziału w tej inicjatywie zostały zaproszone organizacje i instytucje reprezentujące różne środowiska, w tym stowarzyszenia branżowe. Ważne są wspólne działania dla poprawy stanu budynków i jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia Polaków.
Czytaj więcej →

Stanowisko MIWO w ramach konsultacji społecznych

W związku z prowadzonym procesem konsultacji społecznych i rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej przedstawiło stanowisko wobec uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do paragrafu 1 pkt 38) Projektu Nowelizacji. Stanowisko zostało złożone w kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Czytaj więcej →

Co stoi za solidnością i jakością wyrobów?

Rzetelność produkujących je firm. To, w jaki sposób inwestują w rozwijanie swoich produktów, jakie mają podejście do klientów, pracowników, otoczenia, jak są zaangażowane w zrównoważony rozwój. W MIWO – Stowarzyszeniu Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej skupione są właśnie takie firmy, pięciu czołowych producentów wełny mineralnej szklanej i skalnej. To liderzy na polskim i światowym rynku materiałów izolacyjnych: Isover, Knauf Insulation, Paroc, Rockwool i Ursa.
Czytaj więcej →

Stowarzyszenie MIWO zgłasza uwagi do aktów prawnych kluczowych dla budownictwa

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej odniosło się do projektu uchwały Rady Ministrów w  sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych. Stowarzyszenie MIWO zgłosiło 10 uwag i propozycji zmian w projekcie. Oto niektóre z  nich: Stworzenie wytycznych dotyczących zasad utrzymania budynków w kontekście ich efektywności energetycznej, by zarządcy budynków wiedzieli jak optymalizować koszty w tym zakresie nie obniżając komfortu życia w lokalach. Racjonalizacja zasad zarządzania budynkami i lokalami Czytaj więcej →

Klienci narażeni na manipulację

W ostatnim czasie można zaobserwować nasilenie nierzetelnych działań reklamowych niektórych producentów oraz wykonawców wytwarzających i stosujących wyroby PIR/PUR, szczególnie w postaci natryskiwanych pianek. Najczęściej te reklamy i działania komunikacyjne polegają na zestawianiu wyrobów PIR/PUR z wełną mineralną w sposób skrajnie nierzetelny i nieprawdziwy.
Czytaj więcej →