Wełna mineralna w twoim domu
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna jest trwała?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest trwała?

Oznaczenie wyrobów z wełny mineralnej

W krajach Unii Europejskiej wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi są oznaczone symbolem CE. W przypadku wełny mineralnej oznaczeniu CE towarzyszy kod produktu, który zawiera szczegółowe informacje o właściwościach wyrobu. Dzięki kodom można łatwo porównywać parametry wyrobów.

Obowiązkowymi charakterystykami wyrobów izolacji cieplej, w tym wełny mineralnej, są: opór cieplny, klasyfikacja ogniowa, parametry kształtu (długość, szerokość, grubość, płaskość, prostokątność, stabilność wymiarowa) oraz zapewnienie możliwości operowania wyrobem. Powyższe wymagania, odnoszące się do wszystkich zastosowań budowlanych, muszą być spełnione przez wszystkie wyroby, zgodne z normą.

Dodatkowe właściwości (np. wytrzymałościowe) wyrobów producent deklaruje, jeśli jest to wymagane, bądź użyteczne dla określonych zastosowań i technologii (np. ETICS).

 

Kod oznaczenia zawiera szczegółowe informacje o właściwościach wyrobu

Kod produktu (kod wyrobu) informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie EN 13162 są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia. Parametry te opisują cechy użytkowe wyrobów (np. wytrzymałościowe, akustyczne), a nie technologiczne (np. gęstość, ilość lepiszcza).

Uwaga: Kod oznaczenia nie pokazuje tych parametrów, dla których została w normie podana wartość graniczna (progowa), i które muszą być obowiązkowo spełnione przez każdy wyrób, zgodny z normą.

 

Oznaczenia w kodach wyrobów z MW:

MW – skrót terminu wełna mineralna (od ang. mineral wool),
EN 13162 – numer normy europejskiej,
Ti  – klasa tolerancji grubości, określa zakres tolerancji (dopuszczalna odchyłka wymiarowa) w odniesieniu do grubości nominalnej produktu (dla klas T1 do T5) lub grubości produktu pod obciążeniem (dla klas T6 i T7).

 

Tablica 1  – Poziomy i klasy tolerancji grubości

Poziom lub klasa
T1 -5% lub -5 mma Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mma +15 % lub +15 mmb
T3 -3% lub -3 mma +10 % lub +10 mmb
T4 -3% lub -3 mma +5 % lub +5 mmb
T5 -1% lub -1 mma +3 mm
a   Ta wartość, która daje większą liczbową tolerancję.
b  Ta wartość, która daje mniejszą liczbową tolerancję.

 

 

Klasy T6 i T7 wykorzystuje się do określenia właściwości produktów z wełny mineralnej wykorzystywanych jako warstwa tłumiąca w układach podłóg pływających.

 

Tablica 2 – Klasy tolerancji grubości

Klasa Tolerancje
T6 -5 % lub -1mma +15% lub +3mma
T7 0 +10% lub +2mma
a  Ta wartość, która daje większą liczbowo tolerancję.

 

DS(70,-) – deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C),
DS(70,90) – deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C) i określonej wilgotności względnej (90%),
CS(10\Y)i – naprężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym, [kPa],
TRi – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych,
PL(5)i – obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm, [N],
WS – nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu,
WL(P) – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu,
MUi lub Zi – przenikanie pary wodnej,
SDi – sztywność dynamiczna [MN/m3],
CPi – ściśliwość [kPa],
CC(i1/i2 /y)-c – pełzanie przy ściskaniu,
APi – praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku,
AWi – ważony współczynnik pochłaniania dźwięku,
AFi – opór przepływu powietrza [kPa *s / m3],
przy czym „i” wskazuje odpowiednią klasę lub poziom.

 

Jak odczytać kod wełny mineralnej?

Przykładowe kody wyrobów z wełny mineralnej, opisujące wyroby i ich właściwości odpowiednie do różnych zastosowań:

Przykład 1
Najprostsze kody uformowanego wyrobu z wełny mineralnej przeznaczonego do ociepleń: poddaszy użytkowych i nieużytkowych, stropodachów wentylowanych, stropów i podłóg na legarach, sufitów podwieszonych, lekkich ścian osłonowych, to:
MW-EN13162-T1, w którym:
MW – oznacza wełnę mineralną (skalną bądź szklaną),
EN 13162 – oznacza normę wyrobu PN- EN 13162,
T1 – oznacza klasę tolerancji grubości T1 (dopuszczalny niedomiar grubości -5% lub -5mm – ta wartość, która daje liczbową większą tolerancję; przy braku limitu na nadmiar grubości).

Przykład 2
Do wszystkich zastosowań wymienionych w przykładzie 1, dodatkowo w ścianach zewnętrznych trójwarstwowych można stosować wyroby określone kodem:
MW-EN13162-T3-WS-DS(70;-) lub MW-EN13162-T1-WS-DS(70,90), w którym:
MW – oznacza wełnę mineralną (skalną bądź szklaną),
EN 13162 – oznacza normę wyrobu PN- EN 13162,
T3 – oznacza klasę tolerancji grubości T3 (dopuszczalny niedomiar grubości -3% lub -3mm – ta wartość, która daje liczbową większą tolerancję; dopuszczalny nadmiar grubości +10% lub +10mm – ta wartość, która daje mniejszą liczbową tolerancję), WS – oznacza, że określona została krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 1,0 kg/m2, DS(70,-) – deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C), oznacza, że w warunkach poddania wyrobu przez 48h działaniu temperatury 700C względna zmiana wymiarów produktu nie powinna przekroczyć 1,0%.

DS(70,90)deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C) i określonej wilgotności względnej (90%), oznacza, że w warunkach poddania wyrobu przez 48h działaniu temperatury 700C przy wilgotności względnej 90%, względna zmiana wymiarów produktu nie przekroczy 1,0%.

Przykład 3
Kody wyrobów z przykładów 1 i 2, jeżeli dotyczą wyrobów bez okładzin lub pokrytych tkaniną o otwartej strukturze, można bez przeprowadzania badań uzupełnić kolejną informacją, dotyczącą współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej (przenikanie pary wodnej). Zgodnie z normą, dla wyrobów z wełny mineralnej można przyjąć jego wartość jako równą 1 (jako dla wyrobów paroprzepuszczalnych).
Kody będą przedstawiały się wówczas następująco:
MW-EN13162-T1- WS-DS(70;-)-MU1
MW-EN13162-T1-WS-DS(70;90)-MU1,

A wykorzystane w nich oznaczenia to:

MW – oznacza wełnę mineralną (skalną bądź szklaną)
EN 13162 – oznacza normę wyrobu PN- EN 13162, T1 – oznacza klasę tolerancji grubości T1 (dopuszczalny niedomiar grubości -5% lub -5mm – ta wartość, która daje liczbową większą tolerancję; przy braku limitu na nadmiar grubości). WS – oznacza, że określona została krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 1,0 kg/m2, DS(70,-) – deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C), oznacza, że w warunkach poddania wyrobu przez 48h działaniu temperatury 700C względna zmiana wymiarów produktu nie powinna przekroczyć 1,0%, DS(70,90)deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C) i określonej wilgotności względnej (90%), oznacza, że w warunkach poddania wyrobu przez 48h działaniu temperatury 700C przy wilgotności względnej 90%, względna zmiana wymiarów produktu nie przekroczy 1,0%, MU1 – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, na poziomie 1 oznacza, że wyrób jest paroprzepuszczalny.

Przykład 4
Przykładowy kod płyt do ociepleń metodą lekką mokrą:
MW-EN13162-T5-CS(10)20 – TR15 – WS – WL(P) – DS(70,90)-MU1,
w którym:

MW – oznacza wełnę mineralną (skalną bądź szklaną)
EN 13162 – oznacza normę wyrobu PN- EN 13162,
T5 – oznacza klasę tolerancji grubości T5 (dopuszczalny niedomiar grubości -1% lub -1mm- ta wartość, która daje liczbową większą tolerancję; dopuszczalny nadmiar grubości +3 mm),
CS(10)20 – oznacza, że wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym wynosi co najmniej 20 kPa,
TR15 – oznacza wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych wynoszącą co najmniej 15 kPa, WS – oznacza, że określona została krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 1,0 kg/m2, WL(P) – oznacza, że określona została długotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 3 kg/m2,
DS(70,90)deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C) i określonej wilgotności względnej (90%), oznacza, że w warunkach poddania wyrobu przez 48h działaniu temperatury 700C przy wilgotności względnej 90%, względna zmiana wymiarów produktu nie przekroczy 1,0%, MU1 – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, na poziomie 1 oznacza, że wyrób jest paroprzepuszczalny.

Przykład 5
Przykładowy kod płyt podkładowych w ociepleniu dwuwarstwowym dachów płaskich:
MW-EN13162-T4-CS(10)10-TR1-PL(5)200-WS-DS(70;90)-MU1,
w którym:

MW – oznacza wełnę mineralną (skalną bądź szklaną)
EN 13162 – oznacza normę wyrobu PN- EN 13162,
T4 – oznacza klasę tolerancji grubości T4 (dopuszczalny niedomiar grubości -3% lub -3mm; ta wartość która daje większą liczbową tolerancję, dopuszczalny nadmiar grubości +5% lub +5 mm – ta wartość, która daje mniejszą liczbową tolerancję),
CS(10)10 – wskazuje, że wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym wynosi co najmniej 10 kPa,
TR1 – oznacza, że wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych wynosi co najmniej 1 kPa,
PL(5)200 – charakteryzuje odporność wyrobu na obciążenia punktowe, w tym przypadku obciążenie punktowe (działająca na powierzchni 50 cm2) wywołujące odkształcenie 5mm powstaje przy działaniu siła ściskającej 200 N, WS – oznacza, że określona została krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 1,0 kg/m2, DS(70,90)deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C) i określonej wilgotności względnej (90%), oznacza, że w warunkach poddania wyrobu przez 48h działaniu temperatury 700C przy wilgotności względnej 90%, względna zmiana wymiarów produktu nie przekroczy 1,0%, MU1 – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, na poziomie 1 oznacza, że wyrób jest paroprzepuszczalny.

Przykład 6
Przykładowy kod płyt wierzchnich w rozwiązaniu dwuwarstwowym lub płyt dachowych stosowanych jednowarstwowo w ociepleniu dachów płaskich:
MW-EN13162-T4-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-DS(70,90)-MU1,
w którym:

MW – oznacza wełnę mineralną (skalną bądź szklaną)
EN 13162 – oznacza normę wyrobu PN- EN 13162,

T4 – oznacza klasę tolerancji grubości T4 (dopuszczalny niedomiar grubości -3% lub -3mm; ta wartość która daje większą liczbową tolerancję, dopuszczalny nadmiar grubości +5% lub +5 mm – ta wartość, która daje mniejszą liczbową tolerancję),
CS(10)40 – wskazuje, że wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym wynosi co najmniej 10 kPa,
TR7,5 – oznacza, że wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych wynosi co najmniej 7,5 kPa,
PL(5)400 – charakteryzuje odporność wyrobu na obciążenia punktowe, w tym przypadku obciążenie punktowe (działająca na powierzchni 50 cm2) wywołujące odkształcenie 5mm powstaje przy działaniu siła ściskającej 400 N, WS – oznacza, że określona została krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 1,0 kg/m2, DS(70,90)deklarowana stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (w tym przypadku 70 0C) i określonej wilgotności względnej (90%), oznacza, że w warunkach poddania wyrobu przez 48h działaniu temperatury 700C przy wilgotności względnej 90%, względna zmiana wymiarów produktu nie przekroczy 1,0%, MU1 – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, na poziomie 1 oznacza, że wyrób jest paroprzepuszczalny.

Dwa ostatnie przykłady pokazują, że dzięki kodom można łatwo porównywać parametry wyrobów. Widać tu wyraźną różnicę w charakterystykach wytrzymałościowych obu rodzajów płyt.