BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z wymaganiami prawnymi?
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Warunki Techniczne (WT)
prawo budowlane Bezpieczeństwo pożarowe to jeden z warunków poczucia komfortu, sprawiający, że w budynkach, w których mieszkamy, możemy czuć się bezpiecznie i spać spokojnie. Aby ten stan osiągnąć, w pierwszej kolejności należy przestrzegać wymagań prawnych oraz stosować zasady wiedzy technicznej. Spełnienie wymogów prawnych pozwala zaprojektować, wykonać i odebrać budynek bez zbędnych problemów i opóźnień. Warto wiedzieć, gdzie te wymagania znaleźć oraz jakie materiały i rozwiązania zastosować, żeby móc kontrolować proces budowy - sprawdzić czy projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu.
miwo colapse arrow
Co na temat bezpieczeństwa pożarowego mówią Warunki Techniczne?

Według Warunków Technicznych (WT) budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:
1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

miwo colapse arrow
Dlaczego wymagania na temat bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w Warunkach Technicznych?

Pożar, choć występuje stosunkowo rzadko, jest traktowany jako sytuacja wyjątkowa, na którą trzeba przygotować budynek – odpowiednio go zaprojektować i wykonać. Ciepło i dym emitowane w trakcie pożaru powodują szkody materialne w budynku, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, ale także czasem nieodwracalne szkody w środowisku.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, poprzez dobór odpowiednich materiałów i rozwiązań, jest jednym z warunków poczucia komfortu użytkowników budynku.

Spełnienie wymagań w Warunkach Technicznych pozwala zaprojektować i wybudować obiekt, tak, aby oddać go do użytku. W przypadku tak ważnego czynnika jakim jest zdrowie i życie ludzi, należy dodatkowo przeprowadzić analizę ryzyka i zdecydować czy, oprócz szczegółowych wymagań WT, należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenia, które pozwolą spełnić wymagania ogólne.

Niespełnienie wymagań zapisanych w Warunkach Technicznych pozwala, aby inwestor mógł domagać się rekompensaty w sądzie.

miwo colapse arrow
Gdzie w Warunkach Technicznych znajdziemy wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym?

Warunki Techniczne (WT) są zbiorem wymagań, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w dziale VI „Bezpieczeństwo pożarowe”. Ich uzupełnieniem jest załącznik 3, w którym znajdują się objaśnienia dotyczące stosowanych w rozporządzeniu określeń odnoszących się do palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadającym im klasom reakcji na ogień oraz klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny.

miwo colapse arrow
Pokażmy to na przykładzie

Dwa budynki mieszkalne są zlokalizowane w odległości mniejszej niż 8 m, dlatego ściana zewnętrzna pierwszego budynku jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Powinna być ona w całości wykonana z materiałów niepalnych oraz mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej.

Jak to sprawdzić?

Poprosić dewelopera o przestawienie odpowiednich klasyfikacji ogniowych: w zakresie odporności ogniowej oraz reakcji na ogień. Klasyfikacje dla zestawów wyrobów wydawane są dla ściśle sprecyzowanych układów i zakresów zastosowań.

miwo colapse arrow
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE - przykładowe wymagania dotyczące przegród budynków mieszkalnych wynikające z Warunków Technicznych
Miwo przegrody przeciwpożarowe
L.P. Rodzaj przegrody Budynek jednorodzinny budynek N (niski),
obowiązują wyłączenia z par. 213 WT
1 Ściana zewnętrzna [-]
2 Zewnętrzna ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60, mat. niepalne
3 Ściana w zabudowie bliźniaczej i szeregowej REI 60
4 Ściana działowa – między mieszkaniami [-]
5 Ściana działowa – wewnętrzna w mieszkaniu [-]
6 Ściana klatki schodowej [-]
7 Strop nad garażem podziemnym [-]
8 Strop międzykondygnacyjny [-]
9 Dach [-]
10 Obudowa palnej konstrukcji dachu (np. drewnianej) EI 30
[-] brak wymagań
EI / REI klasy odporności ogniowej
Miwo przegrody przeciwpożarowe
L.P. Rodzaj przegrody Budynek wielorodzinny budynek SW (średniowysoki), klasa odporności pożarowej C
1 Ściana zewnętrzna EI 30 (w pasie międzykondygnacyjnym)
2 Zewnętrzna ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, mat. niepalne
3 Ściana w zabudowie bliźniaczej i szeregowej ND
4 Ściana działowa – między mieszkaniami EI 30
5 Ściana działowa – wewnętrzna w mieszkaniu EI 15 lub [-] dla ścian wew. w mieszkaniach
6 Ściana klatki schodowej EI 15 (jak dla ścian wew.) / REI 60 (jeżeli klatka jest obudowana z uwagi na przekroczenie dł. dojść ewakuacyjnych)
7 Strop nad garażem podziemnym REI 120
8 Strop międzykondygnacyjny REI 60
9 Dach R15 (konstrukcja) i RE 15 (przekrycie)
10 Obudowa palnej konstrukcji dachu (np. drewnianej) EI 60 lub [-] jeśli konstrukcja jest niepalna
[-] brak wymagań
ND nie dotyczy
R nośność ogniowa (w minutach)*
E szczelność ogniowa (w minutach)*
I izolacyjność ogniowa (w minutach)*
EI / REI klasy odporności ogniowej
* zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku mieszkalnego uzależnione są od: jego wysokości, liczby kondygnacji, długości dróg ewakuacyjnych, ale także od usytuowania - odległości od innych budynków i obiektów - oraz od zastosowanych materiałów.

Palne elementy konstrukcji (np. drewniane) zabezpiecza się stosując niepalne izolacje. Im mniej materiałów palnych i im wyższe klasy odporności ogniowej elementów budynku zastosowano, tym w warunkach pożaru budynek i jego użytkownicy są bezpieczniejsi.

miwo colapse arrow
Przykładowe rozwiązania przegród budowlanych zwiększające bezpieczeństwo pożarowe.
Przegroda
Ściana zewnętrzna w technologii tradycyjnej z ociepleniem ETICS
Opis
Ściana z bloczków z betonu komórkowego ocieplona warstwą wełny mineralnej o grubości 20 cm z warstwami wykończeniowymi o grubości 0,8 cm z uwzględnieniem zbrojenia z siatki
Najważniejsze parametry
Klasa odporności ogniowej: do REI 240
Klasa reakcji na ogień: A1 → niepalny, nierozprzestrzeniający ognia.
Właściwości pożarowe przyjętego rozwiązania zależą od właściwości poszczególnych warstw (materiałów) oraz całego układu.
Ściana zewnętrzna w technologii tradycyjnej z ociepleniem ETICS
Przegroda
Dach skośny
Opis
Dach skośny na konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówek, z ociepleniem warstwą wełny mineralnej o grubości 30 cm
Najważniejsze parametry
Ochrona drewnianej (palnej) konstrukcji dachu - wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe: EI 30
Dach skośny na konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówek, z ociepleniem warstwą wełny mineralnej o grubości 30 cm
Przegroda
Ściana zewnętrzna z fasadą wentylowaną
Opis
Ściana z bloczków silikatowych ocieplona wełną mineralną o grubości 20 cm z okładziną
Najważniejsze parametry
Klasa odporności ogniowej: do REI 240
Klasa reakcji na ogień: A1 → niepalny, nierozprzestrzeniający ognia.
Właściwości pożarowe przyjętego rozwiązania zależą od właściwości poszczególnych warstw (materiałów) oraz całego układu.
Ściana z bloczków silikatowych ocieplona wełną mineralną o grubości 20 cm z okładziną
Przegroda
Dach płaski
Opis
Dach płaski na stropie żelbetowym oddzielonym od wełny mineralnej (dwie warstwy po 13 cm układane mijankowo) warstwą paroizolacji; pokrycie z membrany PCV.
Najważniejsze parametry
Klasa odporności ogniowej: do REI 240
Odporność na ogień zewnętrzny: B roof (t1)
Właściwości pożarowe przyjętego rozwiązania zależą od właściwości poszczególnych warstw (materiałów) oraz całego układu.
Dach płaski na stropie żelbetowym oddzielonym od wełny mineralnej (dwie warstwy po 13 cm układane mijankowo) warstwą paroizolacji; pokrycie z membrany PCV.