Kontakt dla mediów: Jolanta Ciesielska, tel. 790 464 638, jolanta.ciesielska@miwo.pl

Poprawę jakości powietrza zacznijmy od termomodernizacji domów jednorodzinnych

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a poziom zanieczyszczeń wielokrotnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia, negatywnie wpływając na zdrowie mieszkańców. W pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których zanotowano przekroczenia dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu PM10, znajduje się aż 6 miast polskich. Mimo to, problem przez lata był marginalizowany przez kolejne rządy, a nawet przez opinię publiczną.
Czytaj więcej →

Stowarzyszenie MIWO działa już 20 lat!

Czy pamiętamy lata 90. ubiegłego stulecia w Polsce? Aż trudno uwierzyć, że na ulicach jeździły głównie Polonezy i Maluchy, a handel często odbywał się na straganach, nawet pod Pałacem Kultury i Nauki w stolicy. Pojawiły się pierwsze telefony komórkowe i Internet. To wówczas rozpoczęła się nowa era branży wełny mineralnej w Polsce, producenci inwestowali w gruntowną modernizację i budowę nowoczesnych linii technologicznych, powstawały nowe miejsca pracy, a także innowacyjne produkty i rozwiązania.
Czytaj więcej →

Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) i za jego zgodą, przedstawia podsumowanie wyników badań na temat europejskiej oceny trwałości wełny mineralnej zastosowanej w różnych aplikacjach budowlanych ponad 20 lat temu. Stowarzyszenie EURIMA zleciło takie badania niezależnemu instytutowi badawczemu.
Czytaj więcej →

Nowy zarząd MIWO

Walne Zgromadzenie Członków MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej wybrało nowy zarząd. Henryk Kwapisz został powołany na stanowisko przewodniczącego zarządu, a Maria Dreger na stanowisko sekretarza zarządu. Zarząd składa się z 10 członków stowarzyszenia.  
Czytaj więcej →

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki stosowaniu dobrych standardów izolacji budynków

W ostatnich latach wybudowano w Polsce wiele budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Warto wykorzystać te doświadczenia i uwzględnić je w Narodowym Programie Mieszkaniowym oraz w odniesieniu do propozycji Komisji Europejskiej, które dotyczą ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej nasz kraj do końca przyszłej dekady powinien zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów, użytkowania gruntów i leśnictwa o 7 proc. w porównaniu z 2005 rokiem. W przypadku budownictwa chodzi nie o proces budowania, ale o same budynki, czyli o ciepło i energię zużywane podczas ich użytkowania. Polska w związku ze swoim rozwojem chce zwiększać, a nie zmniejszać emisje. Rząd utrzymuje, że realizacja zobowiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską będzie oznaczała większe koszty, bo rozwój budownictwa, rolnictwa czy transportu wiąże się ze wzrostem emisji CO2. Jednak przyjęcie celów redukcji nie oznacza, że kraj nie będzie mógł się rozwijać. Trzeba tylko połączyć rozwój z jednoczesną poprawą efektywności energetycznej i racjonalizacją zużycia energii. Trzeba postawić na skuteczne technologie w każdej z wymienionych wyżej branż. W sektorze budowlanym mniejszą emisję CO2 można z powodzeniem osiągnąć dzięki stosowaniu lepszej izolacji nowo powstających budynków oraz termomodernizacji budynków już istniejących. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na budynki jednorodzinne, gdzie mieszka połowa mieszkańców Polski. Termomodernizacja domów jednorodzinnych może być jednym z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bilansu energetycznego kraju, ponieważ aż 70 procent budynków jednorodzinnych, czyli 26 procent ogólnej liczby mieszkań w Polsce, posiada niski standard energetyczny. Konieczność zwrócenia uwagi na wznoszenie budynków o niskimi zapotrzebowaniu na energię pojawia się ze względu na zaproponowany przez rząd i znajdujący się obecnie w fazie konsultacji publicznych projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego elementem składowym jest pakiet „Mieszkanie+. Program ten zapowiada działania, których wdrożenie planowane jest na lata 2016–2018, ale ich skutki z pewnością będą długoterminowe i będą miały wpływ na środowisko naturalne Polski i dobrostan Polaków przez kolejne dziesiątki lat. – Chcemy budować tanio, ale obniżanie kosztów budowy mieszkań nie może odbywać się poprzez obniżanie standardów. Nie takie są aspiracje Polaków. Obniżanie kosztów powinno dotyczyć nie tylko samej budowy, ale łącznie uwzględniać koszty eksploatacji, tym bardziej, że w długim okresie mogą one przewyższać koszty budowy. Zmniejszeniu bieżących wydatków na mieszkanie sprzyjałoby postawienie na wymagania jakości, trwałości materiałów, technologii oraz wyższego standardu energetycznego niż w powszechnie obowiązujących przepisach. Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym należy budować tak, aby budynki służyły nam przez lata i by nie generować niepotrzebnych odpadów powstających na skutek ciągłych remontów – powiedział Henryk Kwapisz, Sekretarz Zarządu stowarzyszenia MIWO. W Polsce już obecnie mamy przepisy, które zachęcają do racjonalnego projektowania i wykonywania domów. Obowiązujące od 2014 roku zmiany w Warunkach Technicznych wprowadziły wymagania dotyczące standardu energetycznego budynków tak, by zapewnić opłacalność wydatków ponoszonych na etapie budowy i eksploatacji budynku, a przy okazji uzyskać pozytywny efekt dla polityki klimatycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na polskim gruncie nowelizacje w przepisach wprowadzane są etapowo. Pierwsze zmiany weszły w życie w 2014 roku, kolejne zaplanowano na lata 2017 i 2021. Najważniejsze wymogi to zmniejszenie maksymalnej wartości przenikania ciepła dla przegród oraz wprowadzenie limitów dla wskaźnika energii pierwotnej. Po 2021 roku wszystkie nowe domy powinny być budynkami o niskim zużyciu energii. Warunki Techniczne, zmieniając wymagania dla izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, wpływają na zmianę grubości warstwy izolacyjnej budynków. – Przede wszystkim budynek należy izolować dobrze, bo skuteczna izolacja pozwoli na oszczędności. To co wydamy więcej na dobrą izolację, zwróci się już po kilku sezonach grzewczych. Grubsza izolacja to koszt, który na rachunkach za energię zwróci się szybko. Oszczędności mogą być jeszcze większe, jeśli nie ograniczymy się do określonego w przepisach minimum i zastosujemy optymalną grubość ocieplenia – dodał Henryk Kwapisz.

Stowarzyszenie MIWO zgłosiło uwagi do projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej odniosło się do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Stowarzyszenie MIWO zgłosiło 10 uwag i propozycji zmian w projekcie. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych. W projekcie Narodowego Programu Mieszkaniowego brakuje należytej uwagi skierowanej na działania w budynkach jednorodzinnych, w których mieszka połowa Polaków i które w 70 procentach są nieocieplone lub ocieplone zbyt cienkimi warstwami izolacji. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych to od dawna zaniedbywany temat w Polsce, ponieważ rząd skupiał swoje wsparcie na budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. A w budynkach jednorodzinnych najczęściej mieszkają osoby o niskich lub przeciętnych dochodach, w większości mieszkańcy wsi i małych miasteczek. Poświęcenie w programach rządowych większej uwagi mieszkaniom w budynkach jednorodzinnych jest niezwykle istotne, ponieważ z 13,7 milionów mieszkań w Polsce aż 5,5 mln to mieszkania pojedyncze, znajdujące się w budynkach jednorodzinnych, co stanowi 40 procent ogółu mieszkań. Termomodernizacja domów jednorodzinnych może być też jednym z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bilansu energetycznego kraju. Obecnie 70 procent budynków jednorodzinnych, czyli 26 procent ogólnej liczby mieszkań w Polsce, posiada niski standard energetyczny. – Z modernizacją budynków, w tym jednorodzinnych, nie są związane jedynie koszty, ale również wiele pozytywnych efektów, będących rozwiązaniem niektórych palących problemów dla Polski, m.in. jakości powietrza, ubóstwa energetycznego i jakości życia czy miejsc pracy. Wsparcie modernizacji budynków jednorodzinnych to również korzyści dla państwapolskiego – powiedział Henryk Kwapisz, Sekretarz Zarządu MIWO. – Zapewne spowoduje to wzrost ściągalności VAT, zważywszy na to, że obecnie większość remontów budynków jednorodzinnych odbywa się bez faktur. Istotne jest również to, że około 90 procent materiałów wykorzystywanych do termomodernizacji budynków produkuje się w Polsce i tu są płacone podatki oraz tworzone miejsca pracy. Z analiz ekspertów wynika, że 1 miliard złotych wsparcia na termomodernizacje ze środków publicznych przyczynia się do wzrostu PKB o dodatkowe 3 miliardy złotych. Ponadto, 1 miliard złotych wsparcia na termomodernizacje ze środków publicznych oznacza wpływy z podatków do budżetu państwa na poziomie około 1 miliarda złotych w tym samym roku. Realizowanie ambitnego planu modernizacji oznacza stworzenie około 50 tysięcy nowych miejsc pracy, a przedsięwzięcia będą realizowane w większości przez polskie firmy budowlane. – Dlatego tak ważne jest umożliwienie wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych ze strony Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz na bazie znowelizowanej Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Bardzo pomocne byłoby aktywne prowadzenie programu termomodernizacji i programu budowy domów energooszczędnych przez NFOŚiGW. Nie wystarczy skupić się na edukacji i promocji, przede wszystkim należy wspierać finansowo wszelkie działania zmierzające do poprawy bilansu energetycznego budynków – podkreśla Henryk Kwapisz. Stowarzyszenie odniosło się również do zapisu o standardach technicznych, postulując ich stosowanie do wszystkich najważniejszych aspektów budynków, związanych z jakością i bezpieczeństwem mieszkańców, a w szczególności z niskim opłatami za energię, z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, odpowiednią akustyką oraz z dostępnością światła dziennego. – Standardy techniczne są nie tylko wymaganiem, ale również wskazówką dla inwestorów jak należy budować, aby nie tylko zaspokoić podstawową potrzebę – posiadanie mieszkania, ale również potrzebę wyższą – posiadanie mieszkania wygodnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku naturalnemu. Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, należy budować tak, aby budynki służyły przez lata i nie generowały niepotrzebnych odpadów, mogących powstać na skutek ciągłych remontów. Dlatego obecne standardy dla tak szerokiego programu jak Mieszkanie + będą miały wpływ na środowisko naturalne Polski i dobrostan Polaków przez kolejne dziesiątki lat – powiedział Henryk Kwapisz. – Wierzymy, że postulaty wspierające poprawę bilansu energetycznego budynków i wynikające z wieloletniej wiedzy branżowej oraz doświadczenia, zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i zawarte w docelowym projekcie Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wszystkie uwagi Stowarzyszenia MIWO można przeczytać tu: Stowarzyszenie MIWO zgłasza uwagi do aktów prawnych kluczowych dla budownictwa MIWO przedstawiło również uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tu również trwa etap konsultacji publicznych. Henryk Kwapisz – Sekretarz Zarządu Miwo