Krajowa deklaracja właściwości użytkowych a wyroby z wełny mineralnej

8 czerwca 2018

Klienci kupujący wyroby z wełny mineralnej nie muszą się martwić zmianami prawnymi z ubiegłego roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i śmiało mogą korzystać z dotychczasowych Deklaracji Właściwości Użytkowych. Z czego to wynika?

Kiedy w 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wystawiania przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w systemie europejskim, powstało lekkie zamieszanie na rynku wyrobów budowlanych i pojawiało się wiele pytań kierowanych do producentów. Z czasem jednak temat stał się jasny i zrozumiały i przez parę lat nie wywoływał większych emocji. Sytuację zmieniło opublikowanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.16.1966). Wprowadziło ono bowiem pojęcie i obowiązek sporządzania krajowych deklaracji właściwości użytkowych i nieco zburzyło istniejący ład.

Chociaż same nazwy tych dwóch dokumentów oraz rodzaj zawartych w nich informacji są bardzo zbliżone, to jednak nie są to dokumenty identyczne i warto wiedzieć kiedy oczekiwać i wymagać Deklaracji Właściwości Użytkowych DWU (Declaration of Performance DoP), a kiedy Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych KDWU.

Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dokumentem obligatoryjnym dla wyrobów budowlanych objętych zharmonizowaną normą europejską lub takich, dla których została wydana europejska ocena techniczna (lub europejska aprobata techniczna, wydana przed dniem 1 lipca 2013, do końca okresu jej ważności). Dokument ten dotyczy zatem wyrobów budowlanych znakowanych znakiem CE. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych jest wydawana dla wyrobów budowlanych objętych normą, mającą status normy krajowej (norma nie może mieć statusu normy wycofanej) lub dla których została wystawiona krajowa ocena techniczna (KOT) albo krajowa aprobata techniczna, wydana przed dniem 1 stycznia 2017 r. do końca okresu jej ważności. Dokument ten dotyczy zatem wyrobów budowlanych znakowanych znakiem B. Przywołane powyżej Rozporządzenie wprowadzające obowiązek sporządzania Krajowych Deklaracji Właściwości użytkowych, w załączniku nr 1 przedstawia tabelę tych grup wyrobów budowlanych, których ten obowiązek dotyczy.

– Wyroby z wełny mineralnej szklanej i skalnej, produkowane przez firmy zrzeszone w MIWO objęte są zharmonizowanymi normami europejskimi i znakowane znakiem CE. Podlegają zatem europejskiemu systemowi, obowiązującemu w obecnej formie od 2013 roku. Nowelizacja Rozporządzenia jedynie potwierdziła niezmienność tego systemu. Nasi klienci nie muszą się zatem martwić zmianami prawnymi i śmiało mogą korzystać z dotychczasowych Deklaracji Właściwości Użytkowych. Na etykiecie każdego z wyrobów znajduje się adres internetowy, pod którym udostępniane są te dokumenty powiedziała Anna Gil, ekspert Stowarzyszenia MIWO.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej