Projektowanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych – przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane – zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak też systemy instalacji. Projektanci i inżynierowie instalacji mają do czynienia z przewodami wentylacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i grzewczymi oraz ich izolacjami, które według rozporządzenia powinny być klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Choć temat znajduje pokrycie w obowiązujących przepisach prawa, to metoda klasyfikacji nierzadko pozostaje jeszcze dla fachowców niejasna. Czym w istocie są elementy opatrzone oznaczeniem NRO i jakie warunki powinny Czytaj więcej →

Czy zniesienie obligatoryjności nowych Warunków Technicznych pomoże budować lepiej?

Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa podczas prezentacji założeń Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na targach Budma wspomniał, że są prowadzone prace nad nową formą Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W listopadzie 2016 roku, rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa, został powołany zespół doradczy do spraw przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków.
Czytaj więcej →

Niepalne pasy z wełny mineralnej w ociepleniach ETICS z izolacją cieplną ze styropianu?

Takie pasy stają się standardem w kolejnych europejskich krajach. Jest to odpowiedź na większe ryzyko pożarowe wynikające z większych grubości palnej izolacji cieplnej z samogasnącego styropianu i zmian w technologii ociepleń. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się ognia po ociepleniu elewacji, styropian w strefach nadprożowych zastępuje się wełną mineralną i wykonuje zabezpieczenia konstrukcyjne w postaci niepalnych pasów z izolacją cieplną z wełny mineralnej. Takie pasy usytuowane są w niewielkiej odległości ponad otworami okiennymi i okalają całe budynki. Szczegółowe wymagania dotyczą nie tylko usytuowania i szerokości pasów Czytaj więcej →

Grubość izolacji technicznych dla lambd innych niż 0,035 W/(mK)

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno się projektować parametry izolacji cieplnych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe zapisy obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku wprowadziły szereg istotnych zmian w wymaganiach dotyczących grubości izolacji technicznych. Ich wprowadzenie spowodowało jednak pewne niejednoznaczności w interpretacji zapisów, a co za tym idzie wątpliwości, których liczne echa odnaleźć można na forach dyskusyjnych i w zapytaniach kierowanych do producentów materiałów izolacyjnych.
Czytaj więcej →

Nowe Rozporządzenie delegowane o klasach reakcji na ogień

Na początku kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L68 z dnia 15 marca 2016. Niniejsze rozporządzenie ma być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Czytaj więcej →