Apel w sprawie efektywności energetycznej budynków

27 września 2023

Stowarzyszenie MIWO jest jednym z sygnatariuszy apelu organizacji pozarządowych skierowanego do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie uwzględnienia wagi poprawy efektywności energetycznej budynków w transformacji energetycznej państwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście prac nad Krajowym Planem Energii i Klimatu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło w czerwcu 2023 r. proces zbierania opinii na temat aktualizacji dokumentów strategicznych państwa w zakresie energii i klimatu tj. Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) i Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040). Na czwarty kwartał 2023 roku planowana jest publikacja aktualizacji tych dokumentów i dalszy proces konsultacyjny.

Jako grupa organizacji pozarządowych działających na rzecz transformacji energetycznej Polski, a w szczególności na rzecz poprawy efektywności wykorzystania i zarządzania energią oraz jakości debaty na ten temat, apelujemy o to, aby kluczowe dokumenty strategiczne państwa, które zdefiniują ścieżkę transformacji energetycznej, odpowiednio uwzględniały zarówno wagę, jak i wielowymiarowe korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią, w szczególności w sektorze budynków. Jest to jedno z największych wyzwań infrastrukturalnych stojących przed Polską, ale jednocześnie warunek racjonalnej finansowo i społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej kraju.

Poprawa efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach ma kluczowe znaczenie dla skutecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej i ten fakt powinien być właściwie odzwierciedlony w dokumentach państwowych, m.in. takich jak aktualizacja KPEiK i PEP2040. Dzięki poprawie efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach mieszkańcy, jak i przedsiębiorstwa, będą w stanie trwale obniżyć koszty ogrzewania i zaopatrzenia budynków w energię elektryczną.

Jak wskazują opracowania eksperckie, obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 36%, dzięki modernizacji energetycznej budynków, pozwoli państwom Unii Europejskiej na oszczędność rzędu 3,6 bilionów euro w ciągu 20 lat w porównaniu do scenariusza, w którym konieczne byłyby inwestycje w dodatkowe moce wytwórcze w kontekście postępującej elektryfikacji. Sama modernizacja tradycyjnego oświetlenia w budynkach Europy Środkowo-Wschodniej do standardu zintegrowanego oświetlenia LED umożliwi z kolei uwolnienie 39,4 TWh energii elektrycznej, ograniczając jednocześnie emisje CO2 o 19 milionów ton i oszczędzając 16,4 mld Euro rocznie.

Co więcej, zgodnie z wyliczeniami ekspertów, inwestycje w efektywność energetyczną i ograniczenie zapotrzebowania na energię są o wiele mniej kosztowne niż wygenerowanie takiej samej ilości energii, zarówno przy obecnym miksie energetycznym, jak i ze źródeł odnawialnych. Wzrost poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią są znacząco tańsze niż budowanie nowych mocy wytwórczych, a jednocześnie wpływają na wzrost gospodarczy, zwłaszcza lokalnie. Z tego powodu poprawa efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach są warunkiem koniecznym do skutecznej dekarbonizacji innych sektorów, np. ciepłownictwa. Pozwoli także na optymalizację rozwoju sieci elektroenergetycznych i wykorzystanie zaoszczędzonej energii m.in. na potrzeby elektryfikacji sektora ogrzewania budynków, przemysłu, czy transportu.

Powszechna kompleksowa modernizacja jest więc podstawą do racjonalnej kosztowo transformacji energetycznej kraju oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Apelujemy o to, aby ten fakt był odpowiednio uwzględniony w dokumentach strategicznych tworzących ramy tej transformacji, a także aby dokumenty te zawierały odpowiednie dane i analizy wskazujące na potencjał i wielowymiarowe korzyści z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach, zarówno dla społeczeństwa, jak i polskiej gospodarki.

Apel organizacji pozarządowych, listę organizacji oraz odniesienia do opracowań ekspertów znajdziesz tu

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej