Apel Stowarzyszenia MIWO do Ministra Rozwoju i Technologii

19 grudnia 2023

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO skierowało apel do nowo mianowanego Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana w sprawie wytyczenia kierunku rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, a także konieczności powołania odpowiednio umocowanego ciała koordynacyjnego do spraw zrównoważonego i efektywnego energetycznie budownictwa z udziałem przedstawicieli branży budowlanej.

W apelu zwróciliśmy uwagę na najważniejsze, naszym zdaniem, kwestie rozwoju polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Zgodnie z założeniami Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, przyjętej w 2022 roku i określającej plan działań w Polsce w zakresie termomodernizacji do roku 2050, termomodernizacja powinna obejmować ponad dwieście tysięcy budynków rocznie, z czego duża ich część powinna być poddawana tzw. głębokiej termomodernizacji. W imieniu branży apelujemy o podjęcie pilnych działań w tym zakresie, gdyż uważamy, że ten cel może nie być zrealizowany.

Niezwykle istotne jest kontynuowanie prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Projekt zakładał wdrożenie metodologii opartej o klasy energetyczne budynku. Czytelny system klas energetycznych budynków i oznaczeń efektywności energetycznej każdego budynku i jego części jest warunkiem realizacji długoterminowej polityki państwa na rzecz poprawy efektywności energetycznej i będzie pomocny dla wszystkich, chcących realizować inwestycje w poprawę komfortu cieplnego budynku. Rozwiązanie to docelowo pozwoli lepiej konstruować programy wsparcia, przepisy i będzie prowadzić to systematycznego premiowania obniżania kosztów energii dla gospodarstw domowych i firm.

Dla sektora budownictwa niezwykle ważną regulacją jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych (WT). Rozporządzenie to było wielokrotnie nowelizowane, ale aktualizacji podlegały jedynie niektóre przepisy. Branża budowlana, w tym MIWO, od lat apeluje o kompleksowy przegląd i przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, których efektem będzie całościowa nowelizacja rozporządzenia uwzględniająca nowe technologie, standardy i innowacyjne procesy budowlane, w tym w dziedzinie akustyki, izolacji cieplnej i bezpieczeństwa pożarowego. W rozporządzeniu powinien się znaleźć nowy dział pn. “zrównoważone budownictwo”, co pozwoliłoby określać metodykę liczenia śladu węglowego budynku, obowiązek przedstawiania deklaracji środowiskowych i kwestie odpadów budowlanych oraz sposobu ich recyklingu.

– Zgadzamy się z wypowiedzią publiczną Pana Ministra Krzysztofa Hetmana, że tematy dotyczące mieszkalnictwa i budownictwa są obecnie rozproszone i zajmuje się nimi kilka ministerstw i innych podmiotów publicznych. Utrudnia to wdrażanie efektywnych programów i polityk ukierunkowanych na rozwój tego sektora. Brak koordynacji w tym zakresie na poziomie rządowym był szczególnie odczuwalny w obszarze poprawy efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków, programów inwestycyjnych w tym zakresie oraz uwzględniania tego obszaru w całościowej polityce energetycznej i klimatycznej państwa. Uważamy, że minister odpowiedzialny za obszar budownictwa i mieszkalnictwa powinien mieć większy niż dotychczas wpływ na konstrukcję programów wsparcia dla inwestycji gospodarstw domowych i firm realizowanych m.in. przez NFOŚiGW, tak aby były one ukierunkowane przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej budynków – powiedział Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej