MIWO za dekarbonizacją budownictwa

14 czerwca 2021

Stowarzyszenie MIWO uczestniczyło w konsultacjach „Mapy drogowej dekarbonizacji polskiego budownictwa do roku 2050” – raportu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Dokument, opublikowany 9 czerwca 2021 roku, dotyczy celów i działań niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i budownictwo. MIWO popiera argumenty zawarte w tym opracowaniu.

Wszystkie budynki powinny charakteryzować się zerowym operacyjnym śladem węglowym, natomiast budynki nowe i poddawane modernizacji – zerowym śladem węglowym netto w całym cyklu życia, czyli zerowym bilansem wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego. Urzeczywistnienie powyższej wizji uzależnione jest od szeregu zmian, które muszą zajść na polskim rynku budowlanym w odniesieniu do produkcji materiałów, projektowania, procesu budowlanego oraz wykorzystywanych źródeł energii. Podstawą tych przeobrażeń powinny stać się ambitne i dalekosiężne zmiany legislacyjne, które umożliwią wdrożenie i weryfikację zamierzeń.

Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego, które nakłada zobowiązanie, aby globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie dzięki dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki.

Znaczenie budownictwa w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej jest kolosalne. Najświeższe dane pokazują, że budynki odpowiadają za 38% światowych emisji CO2, przy czym 28% pochodzi z eksploatacji budynków, a pozostałe 10% spowodowane jest zużyciem energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie (wbudowany ślad węglowy). Wraz z rozwojem technologii pozwalających na zmniejszanie energochłonności budynków w trakcie ich użytkowania, rosnąć będzie znaczenie wbudowanego śladu węglowego, który obecnie jest często marginalizowany.

Więcej na ten temat można znaleźć tu

Mapa drogowa dekarbonizacja

Mapa drogowa dekarbonizacji – do pobrania w formacie PDF

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej