Uwagi MIWO do aktów prawnych kluczowych dla budownictwa

18 lipca 2016

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej odniosło się do projektu uchwały Rady Ministrów w  sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych.

Stowarzyszenie MIWO zgłosiło 10 uwag i propozycji zmian w projekcie. Oto niektóre z  nich:

 1. Stworzenie wytycznych dotyczących zasad utrzymania budynków w kontekście ich efektywności energetycznej, by zarządcy budynków wiedzieli jak optymalizować koszty w tym zakresie nie obniżając komfortu życia w lokalach. Racjonalizacja zasad zarządzania budynkami i lokalami w zasobie publicznym nie może się ograniczać tylko do ograniczania wydatków na ich utrzymanie.
   
 2. Umieszczenie w gminnych programach rewitalizacji zapisu o konieczności przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych na temat poprawy efektywności energetycznej budynków poddawanych rewitalizacji. Wspieranie inwestycji w ramach projektów rewitalizacji powinno być zależne od osiągnięcia założonego celu ograniczenia zużycia energii w rewitalizowanych budynkach, a wartość ta powinna wynikać z możliwości technicznych i analizy ekonomicznej.
   
 3. Stworzenie programów wsparcia dla termomodernizacji domów jednorodzinnych i szerokie konsultacje w tej sprawie na bazie doświadczeń płynących z wielu wybudowanych już budynków niskoenergetycznych. Poświęcenie w programach rządowych większej uwagi mieszkaniom w budynkach jednorodzinnych jest niezwykle istotne, ponieważ z 13,7 milionów mieszkań w Polsce aż 5,5 mln to mieszkania pojedyncze, znajdujące się w budynkach jednorodzinnych, co stanowi 40 procent ogółu mieszkań. Termomodernizacja domów jednorodzinnych może być jednym z najskuteczniejszych narządzi poprawy bilansu energetycznego kraju. Obecnie 70 procent budynków jednorodzinnych, czyli 26 procent ogólnej liczby mieszkań w Polsce, posiada niski standard energetyczny.
   
 4. Stosowanie standardów technicznych do wszystkich najważniejszych aspektów budynków, związanych z jakością i bezpieczeństwem mieszkańców, a w szczególności: z niskim opłatami za energię, z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, odpowiednią akustyką oraz z dostępnością światła dziennego. Standardy techniczne są nie tylko wymaganiem, ale również wskazówką dla inwestorów jak należy budować, aby nie tylko zaspokoić podstawową potrzebę – posiadanie mieszkania, ale również potrzebę wyższą – posiadanie mieszkania wygodnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku naturalnemu. Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, należy budować tak, aby budynki służyły przez lata i nie generowały niepotrzebnych odpadów, mogących powstać na skutek ciągłych remontów. Dlatego obecne standardy dla tak szerokiego programu jak Mieszkanie + będą miały wpływ na środowisko naturalne Polski i dobrostan Polaków przez kolejne dziesiątki lat.
   
 5. Umożliwienie wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych ze strony Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz na bazie znowelizowanej Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wsparcie takie jest istotne, ponieważ właściciele budynków jednorodzinnych o niskim standardzie energetycznym najczęściej są osobami o niskich lub przeciętnych dochodach. Ponad 17 procent mieszkańców Polski jest dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego, z czego 86 procent mieszka w budynkach jednorodzinnych, a 95 procent w budynkach o niskim standardzie energetycznym wybudowanych przed 1995 rokiem.
   
 6. Aktywne prowadzenie programu termomodernizacji i programu budowy domów energooszczędnych przez NFOŚiGW. Programy dotacji i preferencyjnych kredytów działają na rzecz zwiększenia świadomości społecznej oraz na rzecz ochrony środowiska. Należy prowadzić edukację i promocję, a przede wszystkim wspierać wszelkie działania zmierzające do poprawy bilansu energetycznego budynków.
   
 7. Fundusz Termomodernizacji i Remontów i znowelizowana Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów powinny umożliwiać wsparcie również dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dotychczasowa Krajowa Strategia Modernizacji Budynków pomijała działania w budynkach jednorodzinnych, w których mieszka połowa Polaków i które w 70 procentach są nieocieplone lub ocieplone zbyt cienkimi warstwami izolacji. Z modernizacją budynków, w tym jednorodzinnych, nie są związane jedynie koszty, ale również wiele pozytywnych efektów, będących rozwiązaniem niektórych palących problemów dla Polski, m.in. z jakości powietrza, ubóstwa energetycznego i jakości życia czy miejsc pracy. Wsparcie modernizacji budynków jednorodzinnych to również korzyści dla polskiego Państwa. Zapewne spowoduje to wzrost ściągalności VAT (obecnie większość remontów budynków jednorodzinnych odbywa się bez faktur). Istotne jest, że około 90 procent materiałów wykorzystywanych do termomodernizacji budynków produkuje się w Polsce i tu są płacone podatki oraz tworzone miejsca pracy. Jeden miliard złotych wsparcia na termomodernizacje ze środków publicznych przyczynia się do wzrostu PKB o dodatkowe 3 miliardy złotych. Jeden miliard złotych wsparcia na termomodernizacje ze środków publicznych oznacza wpływy z podatków do budżetu państwa na poziomie około 1 miliarda złotych w tym samym roku. Realizowanie ambitnego planu modernizacji oznacza stworzenie około 50 tysięcy nowych miejsc pracy, a przedsięwzięcia będą realizowane w większości przez polskie firmy budowlane.

Stowarzyszenie MIWO wyraża nadzieję, że postulaty wspierające poprawę bilansu energetycznego budynków i wynikające z wieloletniej wiedzy branżowej oraz doświadczenia, zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i zawarte w docelowym projekcie Narodowego Programu Mieszkaniowego.

MIWO przedstawiło również uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej