Uwagi do projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego

19 lipca 2016

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej odniosło się do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Stowarzyszenie MIWO zgłosiło 10 uwag i propozycji zmian w projekcie. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych.

W projekcie Narodowego Programu Mieszkaniowego brakuje należytej uwagi skierowanej na działania w budynkach jednorodzinnych, w których mieszka połowa Polaków i które w 70 procentach są nieocieplone lub ocieplone zbyt cienkimi warstwami izolacji. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych to od dawna zaniedbywany temat w Polsce, ponieważ rząd skupiał swoje wsparcie na budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. A w budynkach jednorodzinnych najczęściej mieszkają osoby o niskich lub przeciętnych dochodach, w większości mieszkańcy wsi i małych miasteczek.

Poświęcenie w programach rządowych większej uwagi mieszkaniom w budynkach jednorodzinnych jest niezwykle istotne, ponieważ z 13,7 milionów mieszkań w Polsce aż 5,5 mln to mieszkania pojedyncze, znajdujące się w budynkach jednorodzinnych, co stanowi 40 procent ogółu mieszkań. Termomodernizacja domów jednorodzinnych może być też jednym z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bilansu energetycznego kraju. Obecnie 70 procent budynków jednorodzinnych, czyli 26 procent ogólnej liczby mieszkań w Polsce, posiada niski standard energetyczny.

Z modernizacją budynków, w tym jednorodzinnych, nie są związane jedynie koszty, ale również wiele pozytywnych efektów, będących rozwiązaniem niektórych palących problemów dla Polski, m.in. jakości powietrza, ubóstwa energetycznego i jakości życia czy miejsc pracy. Wsparcie modernizacji budynków jednorodzinnych to również korzyści dla państwapolskiego – powiedział Henryk Kwapisz, Sekretarz Zarządu MIWO. – Zapewne spowoduje to wzrost ściągalności VAT, zważywszy na to, że obecnie większość remontów budynków jednorodzinnych odbywa się bez faktur. Istotne jest również to, że około 90 procent materiałów wykorzystywanych do termomodernizacji budynków produkuje się w Polsce i tu są płacone podatki oraz tworzone miejsca pracy.

Z analiz ekspertów wynika, że 1 miliard złotych wsparcia na termomodernizacje ze środków publicznych przyczynia się do wzrostu PKB o dodatkowe 3 miliardy złotych. Ponadto, 1 miliard złotych wsparcia na termomodernizacje ze środków publicznych oznacza wpływy z podatków do budżetu państwa na poziomie około 1 miliarda złotych w tym samym roku. Realizowanie ambitnego planu modernizacji oznacza stworzenie około 50 tysięcy nowych miejsc pracy, a przedsięwzięcia będą realizowane w większości przez polskie firmy budowlane.

Dlatego tak ważne jest umożliwienie wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych ze strony Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz na bazie znowelizowanej Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Bardzo pomocne byłoby aktywne prowadzenie programu termomodernizacji i programu budowy domów energooszczędnych przez NFOŚiGW. Nie wystarczy skupić się na edukacji i promocji, przede wszystkim należy wspierać finansowo wszelkie działania zmierzające do poprawy bilansu energetycznego budynków – podkreśla Henryk Kwapisz.

Stowarzyszenie odniosło się również do zapisu o standardach technicznych, postulując ich stosowanie do wszystkich najważniejszych aspektów budynków, związanych z jakością i bezpieczeństwem mieszkańców, a w szczególności z niskim opłatami za energię, z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, odpowiednią akustyką oraz z dostępnością światła dziennego.

– Standardy techniczne są nie tylko wymaganiem, ale również wskazówką dla inwestorów jak należy budować, aby nie tylko zaspokoić podstawową potrzebę – posiadanie mieszkania, ale również potrzebę wyższą – posiadanie mieszkania wygodnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku naturalnemu. Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, należy budować tak, aby budynki służyły przez lata i nie generowały niepotrzebnych odpadów, mogących powstać na skutek ciągłych remontów. Dlatego obecne standardy dla tak szerokiego programu jak Mieszkanie + będą miały wpływ na środowisko naturalne Polski i dobrostan Polaków przez kolejne dziesiątki lat – powiedział Henryk Kwapisz. – Wierzymy, że postulaty wspierające poprawę bilansu energetycznego budynków i wynikające z wieloletniej wiedzy branżowej oraz doświadczenia, zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i zawarte w docelowym projekcie Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Wszystkie uwagi Stowarzyszenia MIWO można przeczytać tu: Stowarzyszenie MIWO zgłasza uwagi do aktów prawnych kluczowych dla budownictwa

MIWO przedstawiło również uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tu również trwa etap konsultacji publicznych.

Henryk Kwapisz_MIWO_portret
Henryk Kwapisz
– Sekretarz Zarządu Miwo

KOMUNIKATY PRASOWE
liniawelna mineralna
KOMUNIKATY PRASOWE - kliknij po więcej