Uwagi MIWO do projektu rozporządzenia

14 lipca 2021

MIWO wzięło udział w konsultacjach publicznych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt zakłada zmiany w zakresie § 267 rozporządzenia obowiązującego, których celem jest złagodzenie wymogów stawianych przewodom wentylacyjnym w zakresie reakcji na ogień.

Zdaniem Stowarzyszenia MIWO, każde obniżenie wymagań w zakresie klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych jest krokiem w złym kierunku. W szczególności ma to znaczenie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie dochodzi do największej liczby pożarów.

Paragraf 267 dotyczy reakcji na ogień wyrobów budowlanych, a podobne łagodzenie w tym zakresie wymagań dotyczących innych elementów budynku zawierających izolację cieplną (ścian zewnętrznych i dachów) i zastępowanie ich wymaganiami odnoszącymi się do odporności ogniowej, przyniosło zwiększenie liczby pożarów z udziałem tych elementów. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż od wielu lat pożarów budynków mieszkalnych jest z roku na rok coraz więcej, w związku z tym ewentualne łagodzenie wymogów powinno być udokumentowane specjalistycznymi opracowaniami. Należy przedstawić analizę i ocenę ryzyka, na podstawie której można by stwierdzić, że proponowane rozwiązania nie zwiększają ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru na cały budynek mieszkalny (nawet takiego, który znajduje się w jednej strefie pożarowej).

Nowe wymaganie, zaproponowane jako ekwiwalentny środek bezpieczeństwa dla budynków jednorodzinnych, ma charakter formalny, ale w praktyce będzie bardzo trudne do wyegzekwowania i sprawdzenia. Dodatkowo w przypadku małych, co najmniej dwulokalowych, obiektów może wymagać zatrudnienia dodatkowej ekipy budowlanej posiadającej uprawnienia do wykonywania przeciwpożarowych przejść instalacyjnych, a tym samym podnieść koszty inwestycji. Dotychczasowe wymaganie, wyrażone reakcją na ogień zastosowanego wyrobu, znajduje się w jego Deklaracji Właściwości Użytkowych i jest łatwe do weryfikacji. Dobrą propozycją mogłoby być opracowanie odpowiednich rekomendacji przez jednostkę branżową.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej