Jak czytać Warunki Techniczne

23 maja 2016

Izolowanie cieplne budynków jest wymagane prawem. Ale co ważniejsze, ma ono swój ekonomicznie i ekologicznie uzasadniony sens, bowiem przynosi korzyści finansowe oraz daje komfort użytkownikom.

W przepisach techniczno-budowlanych, tj. w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określono wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przez wprowadzenie wartości maksymalnej współczynnika przenikania ciepła Umax (maksymalna wartość współczynnika przewodzenia ciepła) dla przegród budowlanych oraz wartości granicznych dla wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Maksymalne wartości graniczne zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Obecnie nie wystarczy już tylko zaprojektować nowy budynek pod kątem spełnienia wymagań związanych ze współczynnikiem przenikania ciepła U dla przegród budynku. Zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego projektowane i wykonywane budynki muszą spełnić warunki dotyczące oszczędności energii i jednocześnie odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Na etapie projektowania sporządza się projektową charakterystykę energetyczną budynku, a przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Oba dokumenty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego (lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową) oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych1) wprowadziło obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku wymagania dotyczące zasad projektowania i wykonywania budynków, odnoszące się do minimalnej izolacyjności cieplnej przegród budynku. Przegrody te, w zależności od ich typu lub usytuowania, muszą spełniać minimalne parametry termiczne. W odróżnieniu od lat ubiegłych rozporządzenie ustanawia wymagania w perspektywie lat 2014-2017, 2017-2021 oraz po 2021 roku. Takie podejście pozwala już teraz odpowiednio projektować przegrody budowlane pod kątem spełnienia wymagań pojawiających się w kolejnych latach.

Oto podstawowe informacje dotyczące minimalnych poziomów współczynnika Umax3) w odniesieniu do różnych typów przegród budowlanych.

 

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

od 01.01.2014

od 01.01.2017

od 01.01.2021 *)

1 Ściany zewnętrzne

 1. przy ti ≥ 16°C

0,25

0,23

0,20

 1. przy 8°C ≤ ti< 16°C

0,45

0,45

0,45

 1. przy ti< 8°C

0,90

0,90

0,90

2 Ściany wewnętrzne

przy Δti≥8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy

1,00

1,00

1,00

przy Δti < 8°C

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

oddzielające  pomieszczenie  ogrzewane
od  nieogrzewanego

0,70

0,70

0,70

3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm

1,00

 

1,00

1,00

powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu
zamknięcia i zaizolowania szczeliny

0,70

0,70

0,70

4 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
oddaszami lub nad przejazdami:

 1. przy ti ≥ 16°C

0,20

0,18

0,15

 1. przy 8°C ≤ ti< 16°C

0,30

0,30

0,30

 1. przy ti< 8°C

0,70

0,70

0,70

5 Podłogi na gruncie:

 1. przy ti ≥ 16°C

0,30

0,30

0,30

 1. przy 8°C ≤ ti< 16°C

1,20

1,20

1,20

 1. przy ti< 8°C

1,50

1,50

1,50

6 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:

 
 1. przy ti ≥ 16°C

0,25

0,25

0,25

 
 1. przy 8°C ≤ ti< 16°C

0,30

0,30

0,30

 
 1. przy ti< 8°C

1,00

1,00

1,00

7 Stropy  nad  ogrzewanymi  pomieszczeniami
podziemnymi  i stropy międzykondygnacyjne:

 
 1. przy ti ≥ 8°C

1,00

1,00

1,00

 
 1. przy ti< 8°C

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania
lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona
w §134 ust. 2 rozporządzenia.

ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia
*) Od 1 stycznia 2019 r. – w  przypadku  budynków  zajmowanych  przez  władze  publiczne  oraz  będących ich  własnością

Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max)  określone  w pkt 1.1. i 1.2.,  jeżeli uzasadnia  to rachunek  efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Izolacja i jej wpływ na skuteczność przegrody budowalnej oraz na poziom zużycia energii niezbędnej do funkcjonowania budynku jest traktowana przez prawo budowlane na równi z bezpieczeństwem użytkowania instalacji energetycznej czy zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilności konstrukcji budynku.

Należy podkreślić, że prawo nie definiuje konkretnych grubości izolacji czy ich typów. Spełnienie wymagań w kontekście poszczególnych rodzajów izolacji jest zadaniem dla projektanta budynku i podlega weryfikacji, tak jak każdy inny aspekt sztuki budowalnej, na równi z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa konstrukcji czy różnego typu instalacji.

 

liniawelna mineralna
- kliknij po więcej